Vedtekter

Vedtatt på landsmøtet 16. mars 2019.

Vedtekter PDF per 16. mars 2019.

1. NAVN

Organisasjonens navn er Humanistforbundet.

2. FORMÅL

Humanistforbundet er et humanistisk livssynsamfunn som fremmer verdiene humanisme, menneskeverd og likeverd. Forbundet, som er basert på mangfold og fellesskap, er frittstående og politisk uavhengig.

3. MEDLEMSKAP

Enhver enkeltperson over 15 år kan melde seg inn i forbundet. Hvis vedkommende ikke er medlem i andre tros- og/eller livssynssamfunn, er medlemskapet kostnadsfritt. I motsatt fall betales en årlig kontingent fastsatt av landsmøtet. Foresatte kan melde inn barn under 15 år.

4. LANDSMØTET

4.1 Landsmøtet er Humanistforbundets øverste myndighet og skal gjennomføres innen 30. april.

4.2 Det ordinære landsmøtet skal behandle følgende:

 •     Godkjenning av delegater, innkalling og saksliste, samt valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
 •     Godkjenning av årsberetning og revidert årsregnskap.
 •     Orientering om strategisk langtidsplan.
 •     Orientering om arbeidsplan og budsjett for inneværende år.
 •     Fastsettelse av medlemskontingent for betalende medlemmer.
 •     Valg av styre og styreleder. Styret skal ha fem til syv medlemmer og inntil to møtende varamedlemmer. Alle verv er for to år av gangen. Det tilstrebes en balanse med hensyn til kontinuitet og mangfold. Styrets leder velges særskilt.
 •     Valg av valgkomité på tre medlemmer, hvis ansvar er å innstille til valg av medlemmer til styret. Vervet er for to år av gangen. Det tilstrebes en balanse med hensyn til kontinuitet og mangfold. Valgkomiteens leder velges særskilt.
 •     Valg av revisor.
 •     Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
 •     Eventuelle andre saker som ligger til landsmøtet å behandle.

4.3 Den som er registrert medlem ved årsskiftet, har møte-, forslags-, tale- og stemmerett på landsmøtet. Hvis en er innmeldt etter årsskiftet, har man møte-, forslags- og talerett. Alle rettigheter forutsetter personlig tilstedeværelse.

4.4 Landsmøtets ordinære saker vedtas ved simpelt flertall. Endringer i vedtekter krever to tredjedels flertall. Blanke og avholdne stemmer teller ikke med i stemmegrunnlaget. Underskrevet protokoll fra landsmøtet offentliggjøres på forbundets nettsider.

4.5 Følgende frister gjelder for forberedelse av landsmøtet:

 •     Innkalling til landsmøtet sendes ut senest åtte uker før.
 •     Forslag til vedtektsendringer og innspill til forretningsorden må være styret i hende senest seks uker før.
 •     Påmeldingsfrist til landsmøtet er fire uker før.
 •     Saksdokumenter utsendes senest fire uker før.
 •     Ved ekstraordinære hendelser kan fristene fravikes.

4.6 Ekstraordinært landsmøte kan avholdes hvis styrets flertall krever det, eller hvis minst halvparten av stemmeberettigede delegater på ordinært landsmøte krever det. Innkalling til ekstraordinært landsmøte skal skje med minimum to ukers varsel.

5. STYRET

5.1 Styret er organisasjonens øverste myndighet mellom landsmøtene. Styret skal gjennomføre landsmøtets vedtak, samt ivareta organisasjonens interesser i tråd med vedtekter, formål, verdier og planer. Utover ledervervet konstituerer styret seg selv ved behov.

5.2 Styret ansetter generalsekretær. Det er styrets leder som på vegne av styret ivaretar arbeidsgiveransvaret overfor generalsekretæren.

5.3 Styret møtes normalt seks ganger per år og ellers ved behov hvis styreleder eller minst to styremedlemmer krever det. Generalsekretær har møteplikt og forslagsrett.

5.4 Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar. Vedtak i styret fattes med simpelt flertall, dog har styrets leder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

6.TEGNING AV FORBUNDET

Forbundet tegnes av styrets leder. Styret kan tildele prokura.

7. OPPLØSNING

7.1 Eventuell oppløsning av Humanistforbundet må besluttes av to separate landsmøter. En anbefaling om oppløsning vedtas på et ordinært eller ekstraordinært landsmøte med minst to tredjedels flertall av avgitte stemmer. Vedtaket må deretter bekreftes med minst to tredjedels flertall i ordinært eller ekstraordinært landsmøte minimum seks måneder senere. Blanke og avholdne stemmer teller ikke i stemmegrunnlaget.

7.2 I tilfelle oppløsning skal Humanistforbundets netto formue stilles til disposisjon for et formål basert på forbundets formål og nærmere beskrevet i landsmøtevedtak.

[/cmsmasters_featured_block][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]