Vanlige spørsmål om gravferd

Det er mange formelle og praktiske oppgaver som skjer i forbindelse med et dødsfall. Her er åtte spørsmål og svar om hva dere bør tenke på i forbindelse med gravferden.

Hvem ordner med gravferden?

Det er den som har gravferdsrett som har ansvar for gravferden, hvilket vanligvis er den nærmeste etterlatte. Unntaket er om en skriftlig erklæring fra avdøde sier noe annet, eksempelvis som del av en fremtidsfullmakt eller et gravferdstestamente.

Ønsker dere bistand fra gravferdsbyrå?

Den med gravferdsrett har rett til å avgjøre alle spørsmål knyttet til gravferden – også hvorvidt det skal benyttes gravferdsbyrå. Det er mulig å løse oppgavene knyttet til gravferden på egenhånd, selv om det er ganske omfattende og kanskje kan bli ekstra mye å tenke på midt i sorgen. Det mest vanlige er å kontakte et gravferdsbyrå, som jo kjenner gravferdsprosessen godt og er vant til å forholde seg til mennesker i sorg.

Tenker dere kremasjon eller gravlegging?

 • Den med gravferdsrett avgjør om det skal gjennomføres kremasjon eller gravlegging, med mindre det er kjent at dette strider mot den avdødes ønsker.
 • Kremasjonen skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter dødsfallet.
 • Urnenedsettelse (eller askespredning) skal innen 6 måneder etter dødsfallet.
 • Ved gravlegging bæres kisten gjerne ut på gravlunden og den avdøde blir senket i jorden som del av seremonien. Noen ganger er seremonien et annet sted enn der kisten er og avsluttes uten at den senkes i jorden.

Hva slags seremoni vil dere ha?

De aller fleste pårørende ønsker en gravferdsseremoni for å minnes, hedre og sørge i fellesskap. Det finnes mange seremonivarianter å velge mellom, med eller uten tros- og verdibasert innhold. For noen etterlatte er valget åpenbart, for andre kan det være mer vanskelig.

Gravferdsloven sier at gravferden skal skje i samsvar med avdødes religion eller livssyn. Har man andre ønsker, kan instrukser gis til sine nærmeste på forhånd eller i et testamente. Ønskene er ikke juridisk bindende, selv om det er vanlig å etterkomme dem.

Hva med planlegging og gjennomføring av seremonien?

 • Dersom det er ønskelig med en helt nøytral seremoni, kan gravferdsbyrået bistå med planlegging og gjennomføring om dere ikke ønsker å organisere alt selv.
 • Ønsker dere en seremoni med tros- og verdibasert innhold, vil det aktuelle tros- eller livssynsamfunnet kunne bistå.
 • Vi i Humanistene tilbyr en personlig minnemarkering i humanistisk ånd – med fokus på den avdøde, på levd liv og det fellesskap avdøde var del av. Mer om humanistisk gravferd.

Hvor kan seremonien gjennomføres?

I de fleste tilfeller blir gravferdsseremonien holdt i en kirke, et kapell eller et livssynsnøytralt seremonirom. Men seremonien kan også legges til et annet lokale, ute i friluft eller hjemme. Om ønskelig er gjerne gravferdsbyrået behjelpelig med å finne et egnet lokale.

Hvor kan avdøde gravlegges?

 • Gravlegging av kiste eller urne skal skje på offentlig gravplass eller gravplass anlagt av et registrert trossamfunn. Alternativt ved en minnelund.
 • Helt uavhengig av medlemskap i Den norske kirke, har alle krav på gravplass på kirkegård eller gravlund i sin bostedskommune. Kirkegården er kommunalt «allemannseie», selv om kirken som forvalter dem. Gravplassen er gratis de første 20 årene – deretter kan man leie den videre mot et årlig gebyr.
 • Ønsker man gravlegging i en annen kommune enn bostedskommunen, kan man få tillatelse til det – ofte mot en avgift.

Hvor kan man gjennomføre askespredning?

 • Den med gravferdsrett kan søke Fylkesmannen om askespredning uavhengig av avdødes ønske.
 • Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning.
 • Askespredning kan skje på havet eller i fjord, eller i skog og fjell i rimelig avstand til bebyggelse. Det er ikke tillat å spre asken over flere steder, og nøyaktig stedsangivelse må gis på forhånd.

Hvis dere vurderer humanistisk gravferd

Humanistisk gravferd er mulig for alle som ønsker det – uansett om den avdøde eller etterlatte hadde medlemskap hos oss. Hvis dere vil dere vite mer om gravferd hos oss eller bestille gravferdsseremoni, ta kontakt snarest på tel 2189 9910 eller via post@humanistene.no.

For mer offentlig informasjon – se gravferdsloven.