Kvinnedagen er fortsatt like viktig!

Kvinnedagen har vært en viktig kampdag for kvinners rettigheter i en årrekke. Enkelte mener at vi ikke lenger trenger markeringen, fordi vi lever i et av verdens mest likestilte land. Det er vi uenige i.

Vi er ikke i mål i Norge

Likestillingen i Norge har kommet langt, men vi er ikke i mål. Det er flere utfordringer som gjenstår. Spesielt knyttet til arbeid, lønn og helse. Kvinner tjener fortsatt mindre, jobber mer deltid og har færre lederstillinger enn menn. Kvinner opplever også mer sykdom og er overrepresentert i statistikken over sykefravær og uføretrygd. Likevel forskes det mindre på kvinnehelse enn menns helse. Det må vi gjøre noe med.

Visste du dette

om likestilling i Norge:

  • Kvinners timelønn tilsvarer 88 prosent av menns timelønn. Det høres kanskje ikke så mye ut, men lønnsgapet mellom kvinner og menn er faktisk nesten like stort i dag som for 20 år siden.
  • Andelen kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.
  • Kun 37 prosent av alle ledere er kvinner.
  • Kvinner har 70 prosent høyere sykefravær enn menn. Det er også vesentlig flere kvinner enn menn som mottar arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

(Kilde: SSB og NAV).

I solidaritet med verdens kvinner

Kvinnedagen handler også om å vise solidaritet med kvinner i andre land. Der utfordringene knyttet til likestilling er enda større enn her hjemme. For selv om forskjellsbehandling rammer kvinner i nærmest alle verdens land, rammes ofte de aller mest utsatte kvinnene hardest.

Jenter og kvinner i fattige land, eller områder rammet av krig og konflikt, utsettes også oftere for kjønnsbasert diskriminering, undertrykkelse og vold. Blant annet gjennom tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og seksuelle overgrep.

Visste du dette

om hvordan kvinner undertrykkes i verden..?

  • Hvert år blir 12 millioner jenter giftet bort uten samtykke.
  • 750 millioner jenter og kvinner som lever i dag ble gift før fylte 18 år.
  • Mer enn 200 millioner jenter og kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
  • 35 prosent av verdens jenter og kvinner har blitt utsatt for fysisk og/eller seksuell vold.
  • 132 millioner av verdens jenter går ikke på skolen. Fattigdom, barneekteskap og kjønnsbasert vold er blant årsakene til dette.

(Kilde: UN Women og Unicef)

Kvinner rammes hardest av koronatiltakene

Også koronapandemien har rammet kvinner uforholdsmessig sterkt i forhold til menn – i Norge som i resten av verden. Økonomisk merkes smitteverntiltak mest av dem som allerede har dårligst tilknytning til arbeidsmarkedet. Som deltidsansatte og lavtlønnede i servicenæringen, der kvinner i er i flertall.

Da pandemien traff oss var det disse som mistet jobben først. Samtidig havnet mange av de som beholdt jobben i førstelinja i møte med pandemien. Som helsearbeidere, med økt arbeidspress og risiko for smitte. På verdensbasis er nemlig 70 prosent av alle helsearbeidere kvinner, i Norge er tallet 83 prosent.

I tillegg har vold mot jenter og kvinner økt dramatisk på verdensbasis under pandemien. Og på toppen av det hele opplever mange kvinner at helsetilbud knyttet til abort, svangerskap og barsel er svekket eller manglende.

Kampen fortsetter

Kvinnedagen har, og fortsetter å være, viktig for å få kvinnespesifikke utfordringer som disse frem i lyset og på politikernes agenda. Gjennom demonstrasjonstog og paroler har kvinnebevegelsen blitt hørt, hvilket har gitt viktige resultater i form av lovendringer og bevilgninger. Samtidig vet vi at befolkningens holdninger og politikernes prioriteringer er i stadig endring. Derfor er det viktig at vi ikke gir oss før reell likestilling er oppnådd.

Digital utestemme

Årets kvinnedagsmarkering blir digital. Uten høyrøstede appeller, demonstrasjonstog og allsang i landets byer. Men det er ikke grunn til å la den gli stille forbi. For å leve et liv fritt for diskriminering, undertrykkelse og vold er en grunnleggende menneskerettighet. Og vi kan simpelthen ikke akseptere gjentatte og systematiske rettighetsbrudd mot kvinner verden over. Derfor må vi bruke vår digitale utestemme så høyt vi bare kan.

Publisert 8. mars 2021

Illustrasjoner: Björg Thorhallsdottir