JA! til funksjonshemmedes menneskerettigheter

9. mars 2021 skal Stortinget behandle saken om funksjonshemmedes menneskerettigheter (CRPD) skal bli en del av det norske lovverket. Humanistene sier et klart JA! til dette, og mener at det er på høy tid at funksjonshemmedes rettigheter blir tatt på alvor.

Ekskludering

Funksjonshemmede møter ofte store hindringer. Enten det handler om å ha et verdig sosialt liv, ta utdanning, jobbe, eller andre grunnleggende aktiviteter som å ta offentlig transport. Disse arenaene er sjeldent tilrettelagt eller er mangelfulle, noe som fører til en gjennomsyret og alvorlig ekskludering fra samfunnet. I tillegg så kjemper mange funksjonshemmede mot fordommer og myter.

Diskriminering

Vi kan ikke akseptere at samfunnsborgere blir systematisk diskriminert, og er prisgitt godviljen til beslutningstakere. For eksempel så kan personer som er helt avhengige av brukerstyrte personlige assistenter (BPA) plutselig miste tilbudet sitt. Dette er eksempel på en av rettighetene som vil ivaretas dersom CRPD blir inkorporert i norsk lov.

Fra omsorg til menneskerettigheter og likestilling

Det er viktig at Norge anerkjenner at også funksjonshemmedes rettigheter blir tatt på alvor.  Derfor er det essensielt å løfte fokuset fra å handle kun om omsorg til å handle om menneskerettigheter og likestilling. Nå er funksjonshemmede ekskludert fra å ha sine menneskerettigheter beskyttet av den norske loven, og dette håper vi kan endres 9. mars.

CRPD

CRPD (Convention on the Rights of People with Disabilities) er FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter. En konvensjon er en internasjonal avtale, og Norge ratifiserte og forpliktet seg til å følge akkurat denne i 2013. Hensikten med konvensjonen er å ivareta funksjonshemmedes rettigheter og har et mål om å muliggjøre det å være en samfunnsborger på lik linje med alle andre borgere. Som rett til utdannelse, arbeid, politisk deltakelse, frihet fra vold og bevegelsesfrihet.

Signert konvensjon

Selv om Norge har signert konvensjonen er ikke CRPD tatt inn i norsk lov. Det vil si at dersom funksjonshemmede opplever diskriminering, har den norske loven forrang fremfor å ivareta funksjonshemmedes rettigheter. Slik er det ikke med for eksempel barnekonvensjonen, rasisme- eller kvinnekonvensjonen.

Norge har fått kraftig kritikk av FN for alvorlige og systematiske brudd på menneskerettighetene. I 2019 gikk blant annet kritikken på at Norge ikke har inkorporert CRPD i loven, da Stortinget stemte imot at CRPD skulle tas inn i den norske loven.

Frihet til å leve

Det handler om å tilrettelegge for et verdig og likestilt samfunn hvor menneskerettighetene til oss alle blir ivaretatt. Funksjonshemmede utgjør 18% av Norges befolkning og deres trygghet, vern mot diskriminering, deres frihet og muligheter må ivaretas.

Kilder

  • Norges Handikapforbund (www.nhf.no)
  • https://unsdg.un.org/2030-agenda/universal-values/leave-no-one-behind

Publisert 9. mars 2021