Likheter mellom Humanistene og Human-Etisk Forbund

I Norge finnes det to humanistiske livssynsfelleskap – Humanistene og Human-Etisk Forbund (HEF). Mellom disse finnes det noen viktige forskjeller, selv om de også har mye til felles. Her kan du lese om noen av de viktigste likhetene.

Menneskeverd

I kjernen av livssynssamfunnet Humanistene ligger troen på at mennesket har ukrenkelig egenverdi. Dette betyr at alle har grunnleggende rettigheter i kraft å være et menneske. Denne egenverdien er uavhengig av hvor de er født, eller andre ytre faktorer, som etnisitet, legning eller økonomisk status.

Positivt menneskesyn og raushet

Humanismen anerkjenner at alle mennesker har mulighet til å lære seg å være gode og kan ta stilling til sine handlinger. Dette er en tankegang som gir rom for at mennesker kan gjøre feil – men også rette opp i feilene som har blitt gjortSiden utvikling skjer gjennom en læringsprosess, kan vi øve på å gjøre mer av det som regnes som godt – som å være modig, generøs eller tålmodig. 

Dette forutsetter et optimistisk menneskesyn som oppfordrer oss til å øve på det gode i oss selvDet betyr også at vi bør ha raushet og tålmodighet ovenfor andre mennesker som er i læringsprosess og kanskje ikke handler eksemplarisk. Vi bør også gi hverandre gode konstruktive tilbakemeldinger og oppfordre til dialog, slik at vi kan utvikle oss videre. Vi blir formet av våre omgivelser, og dermed blir det viktig å skape et godt samfunn som gjør at det er mulig å bli gode mennesker som gjør gode handlinger

Les mer om humanisme i Norge: Humanisme i Norge | Humanistene

Fri tanke og kritisk sans

Humanismen oppfordrer til en fri tanke, en søken etter kunnskap og oppfordrer til å ha en kritisk sans. Også dette er egenskaper som må læres og øves på. Man oppfordres til å stille seg kritiske til ideologier som hindrer en fri tanke.

«Det er menneskelig å søke etter sannhet, men det å lære seg å tenke på egenhånd, være kritisk og reflektert, må læres.Den frie, kritiske tanke er kjennetegnet av evne og vilje til tvil og motstand mot tanketvang.» (Dag Hareide, 2011).

Det beste verktøyet for å søke kunnskap og få svar om virkeligheten er gjennom vitenskap og den vitenskapelige metode. Her er det rom for å være kritisk, og man bruker metoder som hele tiden blir utfordret og videreutviklet. Sånn unngår vi å stagnere i ett, begrenset tankesett. Dette står i kontrast til å kun finne svar om virkeligheten i for eksempel hellige skrifter som bibelen.

Vil du vite mer om humanisme? Hva er humanisme? | Humanisme definisjon | Humanistene

Björg Thorhallsdottir

Demokrati og viktigheten av en sekulær stat

Humanismen er en tilhenger av demokrati. Det er fordi demokratiet begrenser maktmisbruk og gjør staten til et middel for å ivareta menneskenes interesser, og ikke omvendt. Humanismen ønsker også at staten og samfunnet skal være inkluderende og rettferdig, derfor er en sekulær/ikke-religiøs stat regnet det foretrukne styresettet.

Selv om mange mennesker er religiøse, mener vi at samfunnet ikke bør bygges på religion. Grunnen til det er fordi én religion gjelder ikke for alle og samfunnet bør bygges på verdier som er allmenngyldige. Humanistiske verdier inkluderer fremfor å ekskludere, da de skal gjelde for alle mennesker.

Dialog som verktøy

Dialog er en samtale som fordrer likeverd, gjensidig respekt og forståelse. Vi mennesker er lette å påvirke, og fordi vår fornuft ikke alltid overgår subjektive følelser, trenger vi dialog som verktøy.

Gjennom dialog kan vi forstå andre mennesker og deres synspunkter bedre, noe som kan bidra til å forme hvordan vi forstår verden og virkeligheten.

Mennesket har en begrenset hukommelse og endrer adferd avhengig av våre erfaringer og miljø. Det gjør blant annet at det ikke holder å lære noe én gang, men vi må holde ved like og øve på de egenskapene vi ønsker å bli gode på.

Har du lyst å bli medlem av Humanistene er dette svært enkelt.

Publisert 12. mai 202
Ill.: Björg Thorhallsdottir