Hva er et livssyn?

Et livssyn forklarer gjerne hvordan man forstår menneskets plass i verden, en forståelse hva som er et godt liv for mennesker og dermed også noen moralske og etiske retningslinjer for hvordan man bør leve.

Humanisme er anerkjent som et livssyn, både i Norge og internasjonalt. Et livssyn blir av Store Norske Leksikons definert som «en mer eller mindre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening».

Hva som er godt for menneskene

Et livssyn forklarer gjerne hvordan en forstår menneskets plass i verden og hva som er et godt liv for mennesker. Livssyn deles gjerne inn i religiøse og ikke-religiøse, eller sekulære, livssyn. Et humanistisk livssyn er for mange et sekulært alternativ til religion. Men det finnes også mennesker som definerer seg som kristenhumanister, muslimske humanister eller humanister med annen religiøs eller åndelig tro. Humanistene anerkjenner alle humanister, uavhengig av hvilket personlig utgangspunkt de har for å jobbe for de humanistiske verdiene, som likeverdige og fullverdige humanister.

Mennesket i sentrum

På generelt grunnlag setter humanismen som livssyn mennesket i sentrum for alt. Mennesket er målestokken i alle moralske spørsmål. Hva som er godt eller ondt i en bestemt situasjon, bestemmes av om konsekvensene for mennesket er positive eller negative.

Umistelig menneskeverd

Livssynshumanismen mener at alle mennesker er  verdifulle i kraft av å være mennesker. Menneskeverdet er medfødt, og kan ikke mistes. Alle mennesker er like mye verdt. Det betyr ikke at mennesker er feilfrie, men at menneskets verdighet og likeverd er grunnmuren i humanismens menneskesyn.

Menneskerettighetene

Humanister mener at alle mennesker har de samme grunnleggende friheter, rettigheter og ansvar. Men ikke alle har de samme mulighetene til å virkeliggjøre dem. Et godt liv er ifølge humanismen at den enkelte har mulighet for å være seg selv, i frihet og med verdighet, i fellesskap med andre. Verdenserklæringen om menneskerettighetene er et helt sentralt dokument for de fleste livssynshumanister.

Rettigheter – og ansvar

Vi i Humanistene er opptatt av at mennesker har rettigheter og friheter – men også et ansvar, for seg selv og for de rundt seg. Vi er en del av et fellesskap hvor det må være plass til alle. Min og din livskvalitet, våre rettigheter og friheter, er vårt felles ansvar. Mennesker er individer med unike egenskaper. Menneskerettighetene er både individuelle og knyttet til grupper av mennesker. Dette understreker at mennesker er sosiale dyr, og trenger inkluderende og ansvarlige fellesskap for å leve gode liv.

Et økosystem

Livssynshumanismen har blitt kritisert for at den i for liten grad er opptatt av verden utenfor mennesket. Humanistene mener at mennesket som en del av et økosystem vi selv er avhengig av for vår eksistens, har et stort ansvar for å ta vare på miljøet. Vi må ta vare på dyrene, naturen og planeten vi bor på både for å kunne leve gode liv og utvise ansvar som gode humanister. Humanistene forstår altså mennesker både som individ og fellesskap, og dette menneskelige fellesskapet som en del av naturen og kretsløpet til planeten vår.

Vår forståelse av humanisme

Humanistene er et livssynssamfunn for humanister. Dette betyr at vi har som felles utgangspunkt et livssyn der mennesket står i fokus og utgjør målestokken for rett og galt. Vi tror at vitenskapen og den menneskelige fornuft har forklart hvordan verden og mennesket ble til. At hvordan vi gjennom evolusjon har blitt til deg og meg akkurat slik vi er her og nå. Vi er tilhengere av en sekulær stat og likeverd mellom alle livssyn, religiøse og sekulære. Dette følger altså en tradisjonell definisjon av humanismen som sekulært livssyn.

Likeverd

Vårt humanistiske livssyn gir den enkelte frihet til selv å svare på om det finnes noen guddommelig, åndelig eller overnaturlig virkelighet utenfor mennesket. Noe vi kan eller ikke kan se og beskrive gjennom vitenskapen. Alle som ønsker å stå sammen om vår forståelse av de humanistiske kjerneverdiene er velkomne i vårt humanistiske fellesskap. Vi anerkjenner ikke-troende, agnostiske og troende humanister som likeverdige. Vi er også åpne for ulike kultur- og tradisjonsuttrykk i våre humanistiske seremonier, inkludert religiøse symboler og innslag.

Mangfold og inkluderende fellesskap

Mangfold og fellesskap er vår ambisjon både for oss selv og det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker mangfold hjertelig velkommen i egne rekker og tror bestemt at mangfold er en styrke og en berikelse for samfunnet. Det å skape inkluderende fellesskap blir stadig viktigere og vil bidra til et rausere fellesskap i samfunnet rundt oss.


Dersom du kjenner deg igjen i vår rause humanisme,
kan kanskje disse være tre interessante lenker..:

  1. Hvordan bli medlem
  2. Våre rause, humanistiske seremonier
  3. Blogginnlegg for inspirasjon og refleksjon

Sist oppdatert 15. mars 2021

Illustrasjoner: Björg Thorhallsdottir