Hva er et livssyn?

Et livssyn forklarer hvordan man forstår menneskets plass i verden og hva som er et godt liv for mennesker. Et livssyn inneholder også noen moralske og etiske retningslinjer for hvordan man bør leve.

Humanisme er anerkjent som et livssyn, både i Norge og internasjonalt. Et livssyn blir av Store Norske Leksikons definert som «en mer eller mindre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening».

Hva som er godt for menneskene

Et livssyn forklarer gjerne hvordan en forstår menneskets plass i verden og hva som er et godt liv for mennesker. Livssyn deles gjerne inn i religiøse og ikke-religiøse, eller sekulære, livssyn. Et humanistisk livssyn er for mange et sekulært alternativ til religion. Men det finnes også mennesker som definerer seg som kristenhumanister, muslimske humanister eller humanister med annen religiøs eller åndelig tro. Vi i Humanistene anerkjenner alle humanister som likeverdige og fullverdige humanister, uavhengig av hvilket personlig utgangspunkt de har for å jobbe for de humanistiske verdiene.

Mennesket i sentrum

På generelt grunnlag setter humanismen som livssyn mennesket i sentrum for alt. Mennesket er målestokken i alle moralske spørsmål.

Menneskeverd og likeverd

Livssynshumanismen mener at alle mennesker er verdifulle i kraft av å være mennesker. Menneskeverdet er medfødt, og kan ikke mistes. Alle mennesker er like mye verdt. Det betyr ikke at mennesker er feilfrie, men at menneskets verdighet og likeverd er grunnmuren i humanismens menneskesyn.

Humanistenes forståelse av humanisme

Humanistene er et sekulært livssynssamfunn for humanister. Det betyr at vi har som felles utgangspunkt et sekulært livssyn der mennesket står i fokus og utgjør målestokken for rett og galt. Vi tror at vitenskapen og den menneskelige fornuft har forklart hvordan verden og mennesket ble til. Og at vi gjennom evolusjon har blitt til deg og meg. Vi er tilhengere av en sekulær stat og likeverd mellom alle livssyn, religiøse og sekulære. Dette følger altså en tradisjonell definisjon av humanismen som sekulært livssyn.

Menneskets rettigheter – men også ansvar!

Humanistene mener at alle mennesker har de samme grunnleggende friheter, rettigheter og ansvar. Men ikke alle har de samme mulighetene til å virkeliggjøre dem. Et godt liv er ifølge humanismen innebærer at den enkelte har mulighet til å være seg selv, i frihet og med verdighet, i fellesskap med andre.

Vi i Humanistene er opptatt av at mennesker ikke bare har rettigheter og friheter – men også et like stort ansvar, for seg selv og for de rundt seg. Vi er en del av et fellesskap hvor det må være plass til alle. Min og din livskvalitet, våre rettigheter og friheter, er vårt felles ansvar. Mennesker er individer med unike egenskaper. Men mennesker er også knyttet til andre mennesker. Dette understreker at mennesker er sosiale dyr, og trenger inkluderende og ansvarlige fellesskap for å leve gode liv.

Et økosystem

Livssynshumanismen har blitt kritisert for at den i for liten grad er opptatt av verden utenfor mennesket. Vi i Humanistene ser mennesket som en del av et økosystem som vi selv er avhengig av for vår å leve. Og mener at vi mennesker har et stort ansvar for å ta vare på miljøet. Vi må ta vare på dyrene, naturen og planeten vi bor på. Både for å kunne leve gode liv og utvise ansvar som gode humanister. Humanistene forstår altså mennesket både som individ og som del av et fellesskap, og dette menneskelige fellesskapet som en del av naturen og kretsløpet til planeten vår.

Frihet utover de humanistiske verdiene

Vårt humanistiske livssyn fordrer at du først og fremst identifiserer deg som humanist og at du vil være med å jobbe for de humanistiske verdiene. Utover dette gir vi den enkelte frihet til å tro eller utforske om det finnes noen guddommelig, åndelig eller overnaturlig virkelighet. Noe vi kan eller ikke kan se og beskrive gjennom vitenskapen. Alle som ønsker å stå sammen om vår forståelse av de humanistiske verdiene er velkomne i vårt fellesskap.

Mangfold og inkluderende fellesskap

Mangfold og fellesskap er vår ambisjon både for oss selv og det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker mangfold hjertelig velkommen i egne rekker og tror at mangfold er en styrke og en berikelse for samfunnet. Det å skape inkluderende fellesskap blir stadig viktigere og vil bidra til et rausere fellesskap i samfunnet rundt oss.