Hva er diskriminering?

Diskriminering er når et individ eller en gruppe mennesker blir behandlet dårligere enn andre mennesker. Det innebærer også at de som blir utsatt for diskriminering ikke har de samme mulighetene som andre til å delta i samfunnet. Dersom noen blir fratatt sine muligheter på denne bakgrunn kalles det diskriminering.

Fra FN’s verdenserklæring for menneskerettigheter:

«Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter».

Det er mange grunner til at mennesker blir diskriminert – som kjønn, kjønnsidentitet, etnisitet, religiøs tilhørighet, funksjonsnedsettelse og seksuell legning.

En viktig dag for en viktig sak

1. mars er den internasjonale FN-dagen mot all diskriminering. Målet for dagen er å belyse situasjonen til alle som lever med stigma og dårlig behandling på grunn av den de er.

Dagen er viktig å markere fordi vi ønsker et samfunn hvor alle har like muligheter, samtidig som at mangfold feires som noe positivt.

Plikt til å forebygge

I et demokratisk samfunn, som er lovpålagt å følge menneskerettighetene, er vi forpliktet til å jobbe forebyggende mot diskriminering. Derfor er det viktig at offentlige myndigheter, arbeidsgivere og organisasjoner jobber aktivt for å forebygge at det skjer.

Varsling er viktig

Noen mennesker eller grupper kan bli diskriminert for flere ting samtidig (interseksjonalitet). For eksempel er det en sammenheng mellom å være en etnisk minoritet i tillegg til en seksuell minoritet. Det er viktig at det finnes enkle muligheter for å varsle når diskriminering skjer og at det finnes gode rutiner for hvordan varslinger håndteres.

Verdighet

Diskriminering handler mye om maktstrukturer. Hvem som diskriminerer og hvem som blir diskriminert er viktig å belyse, slik at vi kan få økt kunnskap om hvordan dette foregår.

Det er ikke alltid enkelt å identifisere diskriminering. Derfor er det viktig å innta en tydelig posisjon om at det ikke er akseptabelt. Samtidig som at vi som enkeltpersoner kan si fra dersom vi ser at forskjellsbehandling skjer.

Mangfold er fundamentalt

For at et samfunn skal være tilrettelagt for at alle mennesker har frihet til å velge hvordan de vil leve, ha verdige liv, og like muligheter – så må vi også innse at diskriminering skjer, og forsøke å aktivt jobbe imot det.

Mangfold er positivt for samfunnet, og vi ønsker å markere den internasjonale dagen mot diskriminering for å belyse det.

Publisert 1. mars 2021


Alle illustrasjoner: Björg Thorhallsdottir