Humanistenes ordbok

Alle har vi forskjellige filosofiske, religiøse, kulturelle og politiske oppfatninger av ord og begrep. I denne uformelle humanistordboken ser du hva og hvordan vi tenker om helt vanlige norske ord. 

Kjærlighet

 • Kjernen i vår eksistens.
 • Kraft som gir oss energi og retning.
 • Hengivenhet til et menneske og livet.
 • Aksept og verdsettelse.
 • Gir engasjement og godhet.

Kreativitet

 • Fantasiens styrke. 
 • Åpne for inspirasjon.
 • Idèrike og intuitive.
 • Løse problemer på nye måter.
 • Et talent som gir en gave til verden. 

Lojalitet   

 • Forpliktelse overfor menneskene og idealene som vi bryr oss om.
 • Lojalitet i gode og dårlige tider.
 • Prøver å forstå om noen skuffer oss.
 • Investerer i våre medmennesker og gjør det som trengs for at de skal vokse og være sterke
 • Trofast mot det vi vet er riktig.

Medfølelse

 • Empati for de som lever vanskelige liv.
 • Forståelse og omsorg.
 • Søke å forstå.
 • Nærvær som får folk til å kjenne at de ikke er alene.
 • Gjøre andre sterke og ikke overta kontroll. 

Medmenneskelighet

 • Omsorg til mennesker og om fremtiden.
 • Erkjenne at mennesket er enestående og uerstattelig.
 • Anerkjenne rase og kjønn.
 • Sette oss i andres sted og opptatt ve og vel.
 • Tjene andre. Det er ingen “dem”, bare “oss”.

Mot

 • Besluttsomhet
 • Å omfavne livet. 
 • Gi støtte til neste skritt.
 • Møte motgang med tillit.
 • Akseptere sannheten og reise oss etter feiltrinn.

Munterhet

 • Se livet fra dets lyse side. 
 • Fornemme det gode i alt som skjer.
 • Positiv holdning av optimisme. 
 • Tillit til at det går bra.
 • Spre glede.

Målbevissthet

 • Oppmerksom på det gode vi ønsker å oppnå.
 • Å ville mennesker vel og arbeide for det,
 • Fokus på målet.
 • Tro at vi klarer å gjøre verden litt bedre.
 • Tillit til at vi greier å gjennomføre det vi bestemmer.

Nærhet

 • Være åpen for andre.
 • Våge å vise følelser.
 • Være en god lytter.
 • Vise empati. 
 • Uttrykke kjærlighet.

Optimisme

 • Ha positiv og munter holdning.
 • Tenke at det er håp.
 • Tro at godhet seirer over ondskap
 • Ta imot utfordringer med tillit og vitalitet.
 • Løse problemer, ikke skape dem.

Orden

 • Skape harmoni i oss selv og våre omgivelser.
 • Ha fast plass for ting og oppbevaring.
 • Ikke samle på rot.
 • Ryddighet også i våre tanker.
 • Vi er fokuserte og målbevisste. 

Pålitelighet

 • Vi holder avtaler.
 • Man kan stole på oss. 
 • Man kan stole på at vi er ansvarlige.
 • Vi gir alt til det vi velger å gjøre.
 • Vi er der for venner. 

Raushet

 • Med oppriktighet og glede gi noe som har verdi for oss.
 • Tid til å lytte, verdsette, snakke og behandle med respekt.
 • Behandle andre med samme åpenhet som du forventer av andre.
 • Oppmerksom og omtenksomt dele med andre.
 • Verdsette at andre vil gi til oss.

Respekt

 • Holding til oss selv og andre som verdifulle mennesker.
 • Omsorg for den enkeltes verdighet.
 • Vis respekt med ord og tone.
 • Respekt for mennesker, livet og jorden.
 • Kilde til forståelse og utvikling.

Rettferdighet

 • Beskytte alles rettigheter og forsvare rettferdighet. 
 • Det å være rettskaffen i det vi foretar oss.
 • Se etter sannheten, ikke bøye av for andres dom eller oppfatning.
 • Rydde opp i problemer, ta rettferdige avgjørelser ansikt til ansikt.
 • Når vi begår feil, er vi ærlige og gjør det godt igjen.

Rimelighet

 • Behandle andre rettferdig.
 • Lytte til andres synspunkter og behov.
 • Beskytte andres rettigheter.
 • Styrke andre. 
 • Involvere mennesker rundt oss.

Samarbeid

 • Sammen til beste for oss alle.
 • Stå side om side og bruke våre ulike og unike evner.
 • Skape noe vi ikke kan oppnå alene.
 • Gi næring til våre drømmer.
 • Sammen med andre utrette gode ting.

Selvsikkerhet

 • Si vår mening med tillit.
 • Gjenkjenne og stole på vår indre stemme.
 • Mot til å stå for det vi tror er riktig.
 • Si sannheten om hva som er rettferdig.
 • Behandle andre og oss selv med respekt.

Selvstendighet

 • Trygg selvtillit.
 • Se og erkjenne virkeligheten.
 • Våge å være det sanne jeg.
 • Ta avgjørelser uten unødig påvirkning.
 • Stå på egen grunn.

Sinnsro

 • Fred i sjelen.
 • Følelse av velvære.
 • Være aksepterende og fleksibel.
 • Frigjøre oss fra sterke følelser som kan svekke oss.
 • Kontroll og balanse i livet.

Skjønnhet

 • Følelse av undring og harmoni.
 • Åpne for det som fryder oss.
 • Føre til samhørighet. 
 • Verdsette menneskers gode intensjoner.
 • Manifesteres gjennom vennlighet, orden og ynde.   

Styrke

 • Indre kraft til å motstå hva som kommer.
 • Evne til å holde ut.
 • Vokse når vi takler motgang.
 • Sterkere når vi velger mildhet og tålmodighet.
 • Erkjenne at lidelse er en del av våre liv.

Takknemlighet

 • Verdsette gaver i livet. 
 • Bringe glede.
 • Reflektere over den rikdom vi har.
 • Fornye håp.
 • Gi oss perspektiver på vårt liv og urettferdighet rundt oss.

Taktfullhet

 • Si sannhet på en vennlig måte.
 • Tenke før vi snakker og reflektere over ordbruk.
 • Oppmerksomme på ord som påfører smerte.
 • Kunne beherske sinnet.
 • Vite når tidspunktet er riktig.

Tilfredshet 

 • Føle at vi har nok – og er nok.
 • Verdsette vennskap og kjærlighet.
 • Ingen dragning mot grådighet.
 • Tilfredsstillelse ved det som er.
 • Er fullt til stede i øyeblikket.

Tillit

 • Å ha tro på seg selv og livet.
 • Føler seg dyktig og kompetent.
 • Stoler på at vi har styrke til å takle det som skjer.
 • Hjelper oss å frigjøre fra våre bekymringer.
 • Kan stå frem og si “JA”.

Toleranse

 • Godta forskjeller og frigjør oss fra å være dømmende.
 • Erkjenne at alle mennesker har følelser, behov, håp og drømmer.
 • Verdsetter mangfold og felleskap og skaper enhet.
 • Er tålmodig og tilgivende når andre feiler.
 • Godtar det vi ønsker var annerledes uten å føle skam.

Tro 

 • Mennesket klarer å bevare jorden som vår felles arv.
 • Mennesker sammen løser dagens og fremtiden utfordringer.
 • Gir styrke til å leve gode liv i fellesskap.
 • Gir styrke til ikke å gi etter for tvil, frykt eller håpløshet.
 • Er et tillitsforhold mellom mennesker.

Trofasthet

 • Lojal mot det vi tror på.
 • Holde ut med hva som skjer.
 • Trofast mot dem vi elsker.
 • Tillit mellom oss.
 • Trofaste venner er gull.

Troverdighet

 • Vise seg verdig den tillit som andre gir oss. 
 • Vi står med det vi blir enige om.
 • Andre kan stole på oss.
 • Holde løfter og forpliktelser.
 • Er en forutsetning for avtaler .

Tålmodighet

 • Tro på at ting vil ordne seg.
 • Ikke forhaste oss.
 • Hjelp til å holde ut.
 • Lære oss å vente.
 • Gjøre oss oppmerksomme.

Undring

 • Er åpen for mysteriene i livet og verdsette det som inspirerer.
 • Når vi opplever naturens storslagenhet og er til stede.
 • Å bli dypt beveget.
 • Leve reflektert og frydefullt over våre liv.
 • Gjøre livene våre vidunderlige.

Utholdenhet

 • Evne til å tåle motgang.
 • Tålmodig når vi møter hindringer.
 • Ikke gi opp eller føle håpløshet.
 • Holde ut.
 • Styrker oss i livet.

Vennlighet 

 • Møte andre med varme og omsorg.
 • Vilje til å være nær.
 • Vennskap som utvikler mennesker. 
 • Få vennlighet gjennom å gi.
 • Den beste kuren mot ensomhet.

Verdighet

 • Verdighet og respekt.
 • Stolthet over seg selv og livet.
 • Holdning av selvaktelse og tillit.
 • Vi anerkjenner hvert menneskes verdi.
 • Vi verdsetter hverandre og krenker ikke andres rettigheter.

Verdsettelse

 • Takknemlighet og anerkjennelse for livet.
 • Leve i nuet og være åpen for livet rundt oss.
 • Oppdage skjønnhet.
 • Forstå, godta og lære.
 • Feire livet og ekte lykke

Visdom

 • Beskytteren av våre valg.
 • Hjelp til klarhet og forståelse.
 • Gir oss god dømmekraft.
 • Søke kunnskap, reflekterer og åpner for inspirasjon.
 • Gir modenhet og tålmodighet til å foreta holdbare valg. 

Visshet

 • En holdning av tillit og trygghet.
 • Ta modige valg.
 • Ha tillit til gode valg.
 • Resultat av nøye undersøkelse av overbevisning. 
 • Hjelp til engasjement og besluttsomhet.

Ydmykhet

 • Betrakter andres synspunkter som viktige.
 • Tar imot hjelp når vi trenger det.
 • Har ydmykhet til å innrømme feil. 
 • Ydmykhet er ikke ydmykelse.
 • Påfører ikke andre eller oss selv skamfølelse.

Ærbødighet

 • Bevisst menneskers nærvær.
 • Erkjenne at livet er dyrebart.
 • Åpen for andre mennesker. 
 • Forvalte jorden med respekt.
 • Verdsette alt liv.

Ære

 • Respektere det vi vet er riktig.
 • Leve opp til det vi mener er sant.
 • Bruke våre evner til noe meningsfylt.
 • Omsette ord til handling.
 • Behandle andre med verdighet.

Ærefrykt

 • Respekt for livet.
 • Ydmyk for andres meninger.
 • Verdsette samhørighet.
 • Hver og en av oss er unike.
 • Fremme det gode potensialet i mennesket.

Ærlighet 

 • Være sannferdig og ekte.
 • Er tilfredse og trygge på oss selv.
 • Ikke overdrive for å imponere.
 • Holde det vi lover.
 • Være den vi er.

Ømhet

 • Vise gode følelser. 
 • Våge å være nær.
 • Tillitsfull. 
 • Være åpen for nære relasjoner.
 • Vise godhet.

Åpenhet

 • Er ærlige, tydelige og oppriktige.
 • Dele hvem vi er og hva vi føler uten å forestille oss.
 • Vilje til å overveie nye ideer og lytte til andre med et åpent sinn.
 • Ha åpen agenda og være interessert i å skape oppriktig kontakt.
 • Lytte med nysgjerrighet og være åpne og mottakelige.

Verdier A – J