Vi skal aktivt medvirke til et inkluderende ytringsklima og nyansert dialog

Humanistene jobber aktivt for et inkluderende ytringsklima og bruker dialog som grunnleggende metode for å fremme menneskeverd, like rettigheter og et godt fungerende demokrati.

Å sikre menneskeverd og likeverd er humanismens aller viktigste samfunnsoppdrag. For å få til det er det viktig å ha samfunn med et åpent og inkluderende ytringsklima hvor menneskelige verdier er prioritert og mennesker fritt kan tenke selv, kritisere systemer og si ifra om det de opplever er feil i samfunnet. Vi tror at et inkluderende ytringsklima og dialog styrker samfunnet ved å fremme menneskeverd, like rettigheter og et godt fungerende demokrati. 

Et inkluderende ytringsklima ivaretar menneskeverd, likeverd og demokrati 

Vi anerkjenner at våre samfunn ikke gir alle like muligheter og at det er et samfunnsansvar å utjevne sosiale forskjeller – fordi det hindrer mennesker i å utvikle sitt iboende potensial. Derfor forfekter humanismen at vi skaper samfunn som har gode fellesskap og trygge arenaer for deltakelse. Fordi alle teller, er det viktig at vi jobber for at åpenhet, mangfold og inkludering er en naturlig del av samfunnet. For at alle mennesker skal bli hørt og ivaretatt må alle ha mulighet til å bli hørt. For å få til det må ytringsklimaet være så åpent og tilgjengelig at alle kan delta.  

 Nyansert dialog gjør at alle blir hørt og at mennesker kan forstå hverandre bedre

Vi jobber med dialog som metode og arrangerer dialoggrupper der mennesker med ulik bakgrunn og perspektiv inviteres til å utveksle tanker, meninger og erfaringer – med den hensikt å lytte til og lære av hverandre – ikke debattere eller overbevise. 

Dialogarbeid er brobygging i praksis, og en viktig motvekt til polarisering og steile fronter som preger dagens ytringsklima. Dialogen legger til rette for at flere stemmer kan bli hørt, også de mindre privilegerte blant oss – og bidrar således til økt fokus på menneskeverd og styrket demokrati. 

Hva gjør vi?

  • Vi setter menneskeverd, demokrati og ytringsfrihet på dagsorden og deltar i debatten!  
  • Vi legger til rette for gode arenaer for dialog der konstruktiv meningsutveksling og menneskemøter står i sentrum! 

Kronikk: Ytringsfrihetens grense

KRONIKK I AVISA OSLO – 7. mai 2022
Ytringsfrihet, Islam | Høyreekstreme leker seg i frisonen mellom ytringsfrihet og diskriminering (oslodebatten.no) 

Kronikk ytringsfrihetens grense


Temadialog om humanisme i religion mars 2022

Torsdag 17. mars inviterte vi et knippe flotte folk med ulik religiøs tilknytning og perspektiv til en temadialog om humanisme i religion.Det ble en flott seanse med spennende refleksjoner, der deltakerne delte åpent av sine personlige tanker og erfaringer. Dialogen ble stødig ledet av Christiane (Nansen Fredssenter) og Elin (Humanistene).


Folkedialog om solidaritet under Globaliseringskonferansen 2021

Hva er solidaritet? Er det bare et fint begrep vi slenger rundt oss? Eller er det et begrep som maner til handling? Under Globaliseringskonferansen i oktober 2021 gjennomførte vi en folkedialog om solidaritet sammen med Nansen Fredssenter. Her møtte utvalgte fagpersoner helt vanlige folk – og i fellesskap delte vi tanker og refleksjoner. Med utgangspunkt i egne erfaringer. Målet var ikke å bli enige eller å komme frem til et felles svar. Men å utfordre eget tankesett gjennom å lytte til andre. 


Vil du være med?

Engasjerer du deg i hjertesaken for ytringsklima og dialog – ta kontakt! ❤️