Våre aller viktigste hjertesaker

❤️1: Å fremme humanisme for å skape et rausere samfunn for alle

Vi jobber aktivt med å fremme en åpen og inkluderende humanisme i samfunnet – og er en tydelig stemme for menneskeverd, likeverd, frihet og ansvar.

Vi fremmer en humanisme som anerkjenner alle humanister som likeverdige – om de er troende, ikketroende eller tvilende. Det aller viktigste er at vi anerkjenner og lever etter de humanistiske kjerneverdiene, ikke hva den enkelte ellers tror på eller undres over.

Ved å vektlegge det som forener oss fremfor det som skiller oss, kan vi fokusere på det som er viktigst – å skape et rausere samfunn for alle tuftet på de humanistiske verdier.

❤️2: Å arbeide for menneskeverd og mot sosial ulikhet

Vi jobber for at alle mennesker skal ha like rettigheter og muligheter til å leve trygge og gode liv – og står opp mot urettferdighet og sosial ulikhet.

Vi mener at alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Menneskeverdet er absolutt og likt for alle mennesker. Samtidig anerkjenner vi at ikke alle har de samme mulighetene til å leve trygge og gode liv i dagens samfunn. Det forsøker vi å gjøre noe med.

Den internasjonale menneskerettighetserklæringen er vårt utgangspunkt og rammeverk. Vi jobber bevisst med å avdekke og belyse urettferdighet. Og vi følger våre myndigheter slik at våre internasjonale og nasjonale forpliktelser overholdes.

❤️3: Å jobbe for inkludering og mot diskriminering

Vi arbeider for et mangfoldig, åpent og inkluderende samfunn der den enkelte har frihet til å være seg selv, uansett kjønn, etnisitet, legning og andre forhold som brukes til å skille mellom oss mennesker.

Mangfold, åpenhet og inkludering skaper gode samfunn. Jo flere som lever fritt og deltar i samfunnet, jo bedre forutsetninger har vi for gjensidig respekt, forståelse og samarbeid.

Dessverre er det mennesker rundt oss som opplever diskriminering og utenforskap. Vi setter søkelyset på utsatte grupper og arbeider på flere nivå for å bidra til et mer inkluderende samfunn.

❤️4: Å aktivt medvirke til et inkluderende ytringsklima og nyansert dialog

Vi arbeider for en tryggere og mer inkluderende menings- og kunnskapsutveksling gjennom dialog.

Vi tror at dialog er en forutsetning for et godt ytringsklima og et styrket demokrati. Gjennom dialog kan vi få frem ulike perspektiv på en trygg måte. Flere stemmer kan bli hørt – også de vi sjeldent hører. Og vi kan fokusere på å forstå og lære av hverandre. Dialogarbeid er brobygging i praksis og en viktig motvekt til den polarisering som ofte preger dagens debatt.

Med dialog som metode og inviterer vi til dialoggrupper, der mennesker med ulik bakgrunn og perspektiv inviteres til å utveksle tanker, meninger og erfaringer for å lytte og lære av hverandre. For det handler jo ikke om å overbevise eller vinne debatten. Les mer.

❤️5: Å arbeide for å bevisstgjøre menneskets ansvar med hensyn til natur og miljø

Vi er opptatt av å ta vare på natur og miljø og jobber for å bevisstgjøre menneskets ansvar for omgivelsene – og mulighetene vi har til å ta bærekraftige valg.

Vi mener at naturen er verdifull, uavhengig av hvor nyttig eller unyttig den er for oss mennesker. Samtidig er vi bevisst de unike mulighetene mennesker har til å påvirke naturen gjennom handlinger, i både positiv og negativ forstand. Med denne særstillingen mener vi det også følger et stort ansvar.

Holdningsskapende arbeid er viktig for å skape bevissthet rundt menneskets særstilling og ansvar. Vi ønsker å fremme praktiske og relevante tiltak overfor enkeltmennesker og samfunnet som kan inspirere til bærekraftige valg og levemåter.